Agenda rural de Catalunya

El Govern pren coneixement de l’Agenda Rural de Catalunya, que identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament.

L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país.

A Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 hab/km2, més de la meitat dels quals no arriben als 20 hab/ km2. Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país, però que representen l’1% de la població.

L’Agenda Rural de Catalunya ha estat redactada seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació
econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va encarregar a una comissió redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS), la coordinació del document.

A partir d’aquí, es va iniciar un procés participatiu per elaborar una proposta tan àmplia com fos possible. Més de 1.200 persones van participar en els diversos tallers que es van organitzar arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes:

Persones, benestar i repte demogràfic.
Transició ecològica.
Territori connectat.
Sistema agroalimentari.
Gestió forestal.
Innovació i dinamització social i econòmica.
Governança. 

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un Pla d’Acció, que definirà les accions a portar a terme o bé que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats. Així mateix, una Comissió interdepartamental vetllarà pel seguiment i compliment dels objectius marcats en el Pla.

Noticia via GenCat

El document identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament, i serà un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país.