El Govern aprova el Registre de Terres per recuperar conreus i pastures en desús i facilitar la incorporació de persones a l'activitat agrària

Noticia via GenCat

  1. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural donarà sortida a noves terres adjudicant parcel·les de conreu que s’arrendaran a preus assequibles i amb contractes de durada mínima de 7 anys 
  2. L’objectiu és frenar el despoblament al territori facilitant terres a aquelles persones que no tenen explotacions agràries i així fomentar el relleu generacional 
  3. En els últims 20 anys, s’han deixat de cultivar 100.000 hectàrees i la nova mesura permetrà posar a disposició de la producció alimentària el màxim de superfície agrària del país i garantir així la seva sobirania alimentària

El Govern ha aprovat el Registre de Terres de Catalunya que permetrà reduir espais agraris en abandonament per evitar el despoblament al territori i millorar la viabilitat del sector agrari i l’autoabastiment alimentari a Catalunya. La posada en marxa d’aquesta eina pionera i molt reivindicada per les organitzacions agràries identificarà les parcel·les que estan abandonades, en desús o en perill d’estar-ho amb l’objectiu de disposar d’una superfície agrària més àmplia a Catalunya.

Es tracta de posar en funcionament aquest mecanisme que ha de permetre mobilitzar al màxim les terres, focalitzat especialment en les terres que estiguin en desús o en estat no productiu, amb transparència i garanties, per tenir el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i avançar en la sobirania alimentària. D’aquesta manera, s’enforteix el potencial productiu agroalimentari de Catalunya i es contribueix a mantenir el mosaic agroforestal, que també és clau per evitar o fer més petits els incendis forestals. A més, la nova eina afavorirà la gestió sostenible del medi i facilitarà la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per fomentar el relleu generacional i el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

La gestió de parcel·les en desús és una oportunitat per al territori i per al sector agrícola per evitar el despoblament i augmentar la productivitat agrària. Aquest procés es realitzarà en col·laboració amb institucions i entitats del territori, amb la comunicació i informació als propietaris i amb transparència a través d’un sistema que permeti accedir a aquesta terra mitjançant les convocatòries de concurrència competitiva. Es facilitarà l’accés entre propietaris i persones disposades a treballar la terra, afavorint prioritàriament l’accés a joves i dones.

Obligació temporal del propietari a cedir l’ús les terres abandonades 

Un col·lectiu de professionals relacionats amb l’agricultura identificarà les parcel·les en desús que s’inclouran a l’inventari i a partir d’aquí s’obrirà un període de gestions per identificar-ne el propietari. Un cop feta la consulta i constatat que la parcel·la està en desús, o sigui, que no compleix la seva finalitat agrària, s’inclourà al Registre.

Una vegada identificades i inscrites les terres, s’establirà una renda assequible de lloguer anual per a cadascuna de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades. A continuació, s’obrirà una convocatòria perquè qui estigui interessat a llogar-la pugui fer una sol·licitud en què es donarà prioritat a la gent jove i a les empreses que estiguin prop de la parcel·la. Un cop recollides les sol·licituds de lloguer de la parcel·la agrícola i ramadera en desús, s’adjudicaran les parcel·les als sol·licitants, i es posaran en contacte el propietari de la parcel·la i el sol·licitant perquè signin un contracte de lloguer.

Si la propietat es nega a llogar la parcel·la que ha estat adjudicada a un candidat, el Departament li adreçarà un requeriment perquè formalitzi el contracte d’arrendament amb la persona adjudicatària. En cas que no es formalitzi el contracte, es procedirà a l’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, de conformitat amb la normativa d’expropiació forçosa, salvaguardant el dret de propietat i permetent l’obtenció de rendes. Es fa perquè es considera incomplerta la funció social de la propietat de l’ús de la terra per la seva infrautilització quan s’ha declarat la parcel·la en desús i la persona titular no ha adoptat les mesures correctores per revertir aquesta condició i s’oposa a l’arrendament de la parcel·la proposat per l’òrgan competent.

Un cop finalitzat l’expedient d’expropiació temporal del dret d’ús de la parcel·la, l’Administració formalitzarà el contracte pel qual la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent, n’assumeix les funcions. Aquest contracte tindrà una durada mínima de 7 anys.

L’abandonament de l’activitat agrària, l’envelliment dels seus actius i la falta de relleu generacional ha portat Catalunya a deixar de cultivar, en els últims 20 anys, al voltant de 100.000 hectàrees.

Aquesta iniciativa pionera és d’abast solament català i potser més endavant serà seguida per altres territoris. És innovadora per la convocatòria pública de les parcel·les en desús i per l’expropiació si la propietat de la terra no en vol signar l’arrendament, cosa que és un plantejament diferent del procediment de gestió seguit fins ara.